ایده رو به واقعیت تبدیل کن

فرم زیر رو پر کن و ایدت رو بهمون بگو

قصد انجام چه کاری دارید؟
چقدر برای پروژه میخوای هزینه کنی (میلیون تومان)
ّ